Vijesti

22. travnja 2020.

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje Voditelja/ice turističko- informativnog centra Turističke zajednice Općine Marčana

TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE MARČANA
Ev. broj: 10/2020
Marčana, 22. travnja 2020.

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog
turizma („Narodne novine“, br. 52/19. i 42/20. ) i članka 51. stavka 2. točke 10. Statuta
Turističke zajednice Općine Marčana („Službene novine Općine Marčana“, br. 03/10.),
predsjednik Turističke zajednice Općine Marčana raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje Voditelja/ice turističko- informativnog centra
Turističke zajednice Općine Marčana

– Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno (dva mjeseca), nepuno
radno vrijeme (dvadeset sati tjedno)

I.

Kandidat/kinja za Voditelja/ice turističko- informativnog centra Turističke zajednice
Općine Marčana (U daljnjem tekstu: Voditelj/ica), uz opće uvjete propisane Zakonom o radu
(“Narodne novine”, br. 93/14., 12/17. i 98/19.), mora ispunjavati i slijedeće posebne uvjete
propisane odredbom članka 6. Pravilnika o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta turističkog
ureda Turističke zajednice Općine Marčana:
– da ima završenu gimnaziju ili drugu srednju školu (četverogodišnju) društvenog smjera,
– da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci,
– da dobro poznaje jedan svjetski jezik,
– da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu,
– da poznaje rad na osobnom računalu.

II.

Poslovi Voditelja/ice obuhvaćaju vođenje i organiziranje stručnih i administrativnih
poslova na:
– prikupljanju, obradi i davanju informacija u cilju poticanja i promidžbe turizma na
području Turističke zajednice Općine Marčana,
– prikupljanju informacija o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i
inozemstvu od značaja za turizam Turističke zajednice Općine Marčana,
– informiranju turista o znamenitostima i privlačnostima turističkog okružja,
spomenicima kulture i dr.,
– promociji turističkog proizvoda s područja Turističke zajednice Općine Marčana,
– davanje ostalih potrebnih turističkih informacija,
– suradnja s informativnim organizacijama,
– druge poslove sukladno Pravilniku o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Turističkog
ureda Turističke zajednice Općine Marčana i odlukama tijela Turističke zajednice
Općine Marčana.
Pored poslova navedenih u stavku 1. ove točke, Voditelj/ica, prema nalogu Poslodavca,
obavlja i druge stručne i administrativne poslove iz djelokruga rada Turističkog ureda koji su
sukladni naravi i vrsti posla radnog mjesta Voditelja/ice.
Natjecati se mogu osobe oba spola, sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o
ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08. i 69/17.).

III.

Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata/kinje, adresu, broj telefona/mobitela i
adresu elektroničke pošte, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju
priloga/priloženih dokaza uz prijavu te potpis kandidata/kinje,
Uz pisanu prijavu (obrazac prijave na javni natječaj dostupan je na mrežnoj stranici
Turističke zajednice Općine Marčana – www.tzmarcana.com ), kandidati su dužni priložiti:
– životopis – vlastoručno potpisan;
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice);
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome o stečenoj
stručnoj spremi);
– dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat/kinja ima najmanje godinu dana radnog iskustva
na poslovima u struci (presliku potvrde, odnosno elektroničkog zapisa o podacima o
stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
uvjerenje poslodavca kojim se dokazuje određeno radno iskustvo na traženim
poslovima, ugovor o radu i sl.);
– dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika – preslika potvrde/svjedodžbe/
certifikata škole za strane jezike ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom poznavanju
stranog jezika;
– presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko
kandidat/kinja ima položen stručni ispit) 1;
– dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata
o položenom tečaju informatike ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na
osobnom računalu.

IV.

Prijave, zajedno s traženim dokazima, podnose preporučenom pošiljkom u zatvorenoj
omotnici ili osobno, na adresu:
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MARČANA, Marčana 158, 52207 Barban,
sa naznakom: „ – NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA
VODITELJA/ICU“.
Na stražnjoj strani zatvorene omotnice s prijavom, trebaju biti naznačeni ime i prezime
te adresa prijavitelja.
Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 8 (osam) dana od dana objave Natječaja na
službenoj mrežnoj stranici Turističke zajednice Općine Marčana, www.tzmarcana.com .
1 NAPOMENA: u skladu s odredbom članka 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma,
voditeljem/icom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni
ispit za rad u turističkom uredu, uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad.

V.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi podaci obrađuju samo u potrebnom
obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.
Kandidati dostavljaju sve priloge u neovjerenoj preslici, te su dužni na poziv
Predsjednika Turističke zajednice Općine Marčana dostaviti na uvid izvornike.
Urednom/potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge
navedene u Natječaju.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidat/kinja koji nije podnio pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne
uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj, o čemu će mu biti
dostavljena pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom
prijavljenim na Natječaj.

VI.

Za kandidate/kinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se
intervju.
Obavijest o vremenu i mjestu održavanja intervjua biti će dostavljena kandidatima na
naznačenu adresu elektroničke pošte, najkasnije dva (2) dana prije održavanja intervjua.
Ako kandidat/kinja ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao/la prijavu na Natječaj.

VII.

O imenovanju Voditelja/ice odlučuje Predsjednik Turističke zajednice Općine Marčana,
u roku od 8 dana od provedenog intervjua.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom i pisanim
putem – preporučenom pošiljkom u roku od 5 dana od dana donošenja odluke o odabiru
kandidata.
Svi kandidati, po provedbi natječajnog postupka, mogu izvršiti uvid u cjelokupnu
natječajnu dokumentaciju.
Predsjednik Turističke zajednice Općine Marčana zadržava pravo ne izvršiti izbor –
Voditelja po raspisanom Natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.
Međusobni odnosi Voditelja i Turističke zajednice urediti će se ugovorom o radu na
određeno vrijeme od 2 mjeseca, koji se sklapa nakon donošenja Odluke o izboru i imenovanju
Voditelja.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MARČANA
PREDSJEDNIK
Predrag Pliško, v.r.

 

Dokumenti za preuzimanje:

Obrazac prijave na javni natječaj za Voditelja TIC-a

3. veljače 2020.

Edukacije za iznajmljivače

Dragi iznajmljivači,

Turističke zajednice južne Istre (TZ Fažana, TZ Ližnjan, TZ Marčana, TZ Medulin, TZ Pula i TZ Vodnjan) pozivaju Vas na edukaciju za privatne iznajmljivače koja će se održati u subotu 15.veljače 2020. s početkom u 10 sati u Domu hrvatskih branitelja u Puli.

Tema edukacije:

USPJEŠNO POSLOVANJE U 7 KORAKA + PROPISI U POSLOVANJU S PRIVATNIM SMJEŠTAJEM
(Trajanje: 3,5 sata)


– Uspješno poslovanje u 7 koraka (Polaznike se vodi kroz osnovnih sedam pravila poslovanja: od uređenja u skladu sa službenim Pravilnikom, prezentacije, pripreme oglasa/profila, mjesta za oglašavanje, komunikacije s gostom prije njegovog dolaska, upravljanja komentarima do osnovnih troškova poslovanja.)
– Propisi u poslovanju s privatnim smještajem (Pravilnik, kategorizacija, novosti vezane za turističku pristojbu, pomoćne krevete, turističku članarinu)
– Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, Pravilnik o kategorizaciji
– Izdavanje računa, Izdavanje računa kad radimo s turističkim agencijama, Cjenik
– e-Visitor
– Plaćanje PDV-a na proviziju, Samostalna predaja i plaćanje PDV-a na provizije
– Pomoćni kreveti
– Turistička pristojba, porez, turistička članarina
– Inspekcijski nadzor
– Ušli smo u sustav PDV-a – što sada

Edukacija uključuje javnu raspravu i individualne konzultacije s predavačem

 

Prijave na edukacije su zbog ograničenog mjesta obvezne. Molimo da svoj dolazak potvrdite najkasnije do 10.2.2020. na infovodnjan@gmail.com ili tic@liznjaninfo.hr

(prilikom prijave napišite ime i prezime, adresu objekta koji se iznajmljuje i TZ kojemu pripadate )

 

Podnošenjem prijave dajete svoju suglasnost Organizatoru da u njemu navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje  u svrhu sudjelovanja na edukaciji. Osobni podaci biti će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim pozitivnim zakonskim propisima i aktima i odlukama Organizatora.

Osobni podaci prijavitelja brišu se iz evidencije Organizatora nakon završetaka edukacije.

Prava koja ima sudionik edukacije u odnosu na Uredbu, kao i ostale obavijesti u svezi s postupanjem s njegovim osobnim podacima može vidjeti na navedenoj web stranici Organizatora.

30. siječnja 2020.

Smotra vina i maslinovog ulja Općine Marčana

POZIV

NA DOSTAVU MASLINOVG ULJA I VINA

Za Smotru maslinovih ulja i vina

Općine Marčana 2020. godine

 

Turistička zajednica Općine Marčana poziva sve zainteresirane proizvođače maslinovog ulja i vina da donesu ista na analizu, za potrebu uključivanja u Smotru maslinovih ulja i vina Općine Marčana.

Smotra će se održati 15. veljače 2020. godine u Krnici.

Uzorci ulja i vina zaprimati će se isključivo do 04. veljače 2020. godine, obzirom da se predaju na stručnu kemijsku i organoleptičku analizu.

Potrebno je dostaviti 0,25 l ulja (jedna boca) i 0,25l i 0,75l vina (dvije boce) po svakom uzorku.

Proizvođači mogu podignuti boce u uredu TZO Marčana, u Marčani (kod pošte)

Za sve potrebne informacije Maja Percan Milohanić 099/803-4319

29. studenoga 2019.

Kuća Djeda Mraza u Marčani 16. – 18. 12. 2019.

Plakat Kuća Djeda MrazaKuća Djeda Mraza u Marčani ove godine bit će najbogatija do sada!

Najmlađi i njihovi roditelji uz Djeda Mraza zabavljat će se i uz Baku Mraz, predstavu, božićni vlakić, animatore, poklone, božićni sajam, a bit će tu i predstavljanje prvog suvenira Općine Marčana. Veselimo se druženju!

 

30. listopada 2019.

Podsjetnik – iznajmljivači

Poštovani privatni iznajmljivači, podsjećamo Vas  da je sukladno čl. 18.st.3. Zakona o boravišnoj pristojbi 30. rujna 2019. godine bio krajnji rok za uplatu paušalnog iznosa boravišne pristojbe, te da svoju obvezu izvrše oni koji to još eventualno nisu učinili.

 

10. listopada 2019.

AZRRI – Jesenski ciklus radionica

Jesenski ciklus radionica 2019._program_opisi (003)

AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre, u suradnji s partnerima projekta, organizira jesenski ciklus radionica za ugostitelje, hotelijere, kuhare te ostalo kuharsko osoblje, s ciljem trajne edukacije i usavršavanja ugostiteljskog osoblja te valorizacije poljoprivredno prehrambenih proizvoda Istre. Edukacijsko – kuharske radionice će se odvijati tijekom mjeseca listopada i studenog 2019. godine, u didaktičkoj kuhinji Edukacijskog gastronomskog centra Istre na Gortanovom brijegu u Pazinu.

Za sve informacije obratite nam se na ovaj email: edukacije@azrri.hr ili na kontakt telefon 052 351 596.