NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice Općine Marčana

NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice Općine Marčana

Javni natječaj – direktor TZO Marčana

Na temelju članka 18. točke 6.  Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine”, broj 52/19. i 42/20.), članka 24. točke 6. Statuta Turističke zajednice Općine Marčana  („Službene novine Općine Marčana” broj 13/20.) te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Marčana o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice Općine Marčana od 03. veljače 2023. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Marčana raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora/ice

Turističke zajednice Općine Marčana

 

-1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 4 godine, uz obvezni probni rad

u trajanju od pet mjeseci

 

Sukladno članku 21. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma,  članku 4. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama („Narodne novine“, broj 13/22.) i članku 5. Pravilnika o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednice Općine Marčana, uzimajući u obzir da Turistička zajednica Općine Marčana (u daljnjem tekstu: turistička zajednica) ostvaruje manje od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje,  kandidat za direktora/icu mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

 1. završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
 2. najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka, ili jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,
 3. znanje jednog stranog jezika,
 4. znanje rada na osobnom računalu.

Uz dokaze o ispunjavanju svih gore navedenih uvjeta, prilikom prijave na javni natječaj, kandidat je dužan  priložiti svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice Općine Marčana, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica. Sve potrebne informacije za izradu četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice Općine Marčana dostupne su na stranicama www.tzmarcana.com.

Na natječaj se može javiti i biti imenovan kandidat koji nema položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici, pod uvjetom da isti položi u roku od godine dana od dana stupanja na rad, u protivnom mu prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita.

Položeni stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

Osim posebnih uvjeta direktorom/icom može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje.

Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Marčana prije samog izbora/imenovanja direktora zadržava pravo provjeriti ispunjava li osoba taj uvjet službenim putem od Ministarstva pravosuđa i uprave, Odjela za kaznene evidencije.

Prijava na javni natječaj mora sadržavati ime i prezime kandidata, adresu, broj mobitela i adresu e-pošte, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni Javni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te vlastoručni potpis kandidata.

Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis, vlastoručno potpisan;
 2. presliku osobne iskaznice;
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi);
 4. dokaz o radnom iskustvu na poslovima koji odgovaraju potrebnom stupnju stečene stručne spreme u trajanju od najmanje dvije godine ili dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima u turizmu u trajanju od najmanje jedne godine (preslika rješenja, ugovora, uvjerenja/potvrde poslodavca ili drugog dokaza iz kojega su vidljivi vrsta poslova koje je kandidat obavljao i razdoblje u kojima je kandidat obavljao iste) iz kojih je vidljivo radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u traženoj struci u potrebnom trajanju.
 5. potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji (ne stariji od 30 dana računajući od dana objavljivanja natječaja
 6. prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice, izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje Turistička zajednica;
 7. dokaz o znanju jednoga stranog jezika (preslika svjedodžbe – certifikata škole za strane jezike ili vlastoručno potpisanu izjavu o znanju jednog stranog jezika
 8. dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (preslika svjedodžbe ili drugog dokaza da je uspješno položio predmet informatika u odgovarajućem razredu srednje škole, više škole ili fakulteta, potvrda ovlaštenog organizatora tečaja iz koje je vidljivo da je uspješno završio tečaj za stjecanje znanja iz poznavanja rada na računalu ili pisana izjava da poznaje rad na računalu),

Sve gore navedene isprave prilažu se prijavi u neovjerenoj preslici. Prije donošenja odluke o izboru, od kandidata se može zatražiti dostava dokumentacije u izvorniku ili ovjerenoj preslici, kao i drugi dokazi o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i sve priloge navedene u Natječaju. Nepotpune prijave prema uvjetima iz ovog Natječaja neće se razmatrati, te će se zaključkom odbaciti.

Osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne (opće i posebne) uvjete javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Prijave na javni natječaj, zajedno s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se do 1. travnja 2023. godine, u zatvorenoj omotnici poštom preporučeno na adresu: Turistička zajednica Općine Marčana – Turističko vijeće, Marčana 158, 52207 Barban, s naznakom: „ Prijava na Javni natječaj za izbor direktora/ice – NE OTVARAJ“.

Natječajna komisija za provedbu Natječaja Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Marčana, će za pristigle prijave na natječaj utvrditi jesu li pravodobne, utvrditi urednost prijave te utvrditi ispunjavaju li kandidati formalne uvjete Natječaja. Natječajna komisija po provedenoj provjeri  Turističkom vijeću podnosi  izvještaj koji kandidati zadovoljavaju uvjete natječaja, a koji ne. O imenovanju direktora/ice Turističko vijeće odlučuje glasovanjem između kandidata  koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja. Turističko vijeće će sa kandidatima koji zadovoljavaju uvjete natječaja provesti intervju. Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Marčana.

Kandidati prijavom na Natječaj pristaju da se njihovi podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe natječaja od strane ovlaštenih osoba za provedbu Natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Marčana zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom Javnom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Marčana, 22. ožujka 2023. godine
Ev.broj:  11/2023

 

                                                                                                          Turističko vijeće

                                                                                      Turističke zajednice Općine Marčana

                                                                                                            Predsjednik

                                                                                                          Predrag Pliško