NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice Općine Marčana

NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice Općine Marčana

Na temelju članka 18., toč. 6.  Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine” broj 52/19. i 42/20.), članka 4. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama („Narodne novine” broj 13/2022.), čl. 24., toč. 6. Statuta Turističke zajednice Općine Marčana  („Službene novine Općine Marčana” br. 13/20.) te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Marčana o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice Općine Marčana od 07. 03. 2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Marčana raspisuje

 

NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice Općine Marčana

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme.

Direktor/ica imenuje se na mandatno razdoblje od četiri godine.

Na Natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom javnom Natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

I. Sukladno članku 21. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 52/19. i 42/20.), članku 4. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama („Narodne novine“ broj 13/2022.) i članku 5. Pravilnika o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednice Općine Marčana kandidat za direktora/icu mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

Posebni uvjeti za obavljanje poslova radnoga mjesta direktora lokalne turističke zajednice koja ostvaruje manje od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje, jesu:

 1. završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
 2.  najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka, ili jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,
 3.  znanje jednog stranog jezika,
 4. znanje rada na osobnom računalu.

Uz dokaze o ispunjavanju svih gore navedenih uvjeta, prilikom prijave na javni natječaj, kandidat je dužan  priložiti svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice Općine Marčana, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica. Sve potrebne informacije za izradu četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice Općine Marčana dostupne su na stranicama www.tzmarcana.com

 

Na natječaj se može javiti i biti imenovan kandidat koji nema položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici, pod uvjetom da isti položi u roku od godine dana od dana stupanja na rad, u protivnom mu prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita.

 

Položeni stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

 

Osim posebnih uvjeta direktorom/icom može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje. Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Marčana prije samog izbora/imenovanja direktora zadržava pravo provjeriti ispunjava li osoba taj uvjet službenim putem od Ministarstva pravosuđa i uprave, Odjela za kaznene evidencije.

 

II. Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata, adresu, broj mobitela i e-mail adresu, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni Natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te vlastoručni potpis kandidata.

 

Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 

 • životopis, vlastoručno potpisan;
 • presliku osobne iskaznice;
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi);
 • dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje 2 godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu ili najmanje jednu godinu radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju tražene stečene stručne spreme – elektronički zapis/potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema i izvornik ili ovjerena preslika potvrde ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljivo ostvareno radno iskustvo u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim poslovima i u kojem trajanju;
 • prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica;
 • kao dokaz o znanju jednoga stranog jezika presliku svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike ili vlastoručno potpisanu izjavu o znanju jednog stranog jezika
 • dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu – preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na računalu.

 

 

Sve gore navedene isprave prilažu se prijavi u neovjerenoj preslici. Prije donošenja odluke o izboru, od kandidata se može zatražiti dostava dokumentacije u izvorniku ili ovjerenoj preslici, kao i drugi dokazi o ispunjavanju uvjeta iz javnog Natječaja.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i sve priloge navedene u Natječaju. Nepotpune prijave prema uvjetima iz ovog Natječaja neće se razmatrati, te će se odbaciti.

 

Osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne (opće i posebne) uvjete javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni Natječaj.

 

III. Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja traje do 29.4.2022. godine. Natječaj je objavljen na službenoj internet stranici Turističke zajednice Općine Marčana www.tzmarcana.com, a počinje teći prvi sljedeći dan od dana objave javnog Natječaja na mrežnim stranicama Turističke zajednice Općine Marčana i objave obavijesti o natječaju u Glasu Istre.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom na adresu: Turistička zajednica Općine Marčana – Turističko vijeće, Marčana 158, 52207 Barban, s naznakom „Ne otvarati – Natječaj za direktora/icu“.

 

IV. Natječajna komisija za provedbu Natječaja Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Marčana će prikupiti prijave, utvrditi pravodobnost prijave, utvrditi urednost prijave te utvrditi ispunjavaju li kandidati formalne uvjete Natječaja. Natječajna komisija podnosi Turističkom vijeću izvještaj koji kandidati su zadovoljili uvjete natječaja, a koji nisu. O imenovanju direktora/ice Turističko vijeće odlučuje glasovanjem između kandidata  koji su zadovoljili uvjete natječaja. Turističko vijeće će sa kandidatima koji zadovoljavaju uvjete natječaja provesti intervju. Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

 

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Marčana .

 

V. Kandidati prijavom na Natječaj pristaju da se njihovi podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe natječaja od strane ovlaštenih osoba za provedbu Natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

 

VI. Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Marčana zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom Natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

 

 

Marčana, 19. travnja  2022. godine
Ev.broj: 04-05/2022

Turističko vijeće

                                                                                                                         Turističke zajednice Općine Marčana

 

ODLUKA O IMENOVANJU – odluka o imenovanju direktorice