Važne obavijesti

Turistička članarina – predaja obrasca TZ 2

Rok za podnošenje Obrasca TZ2 nadležnoj Poreznoj upravi je 15. siječnja tekuće godine, za obračunsko razdoblje u tekućoj godini, a prema podacima iz prethodne godine (maksimalan broj kreveta iz prethodne godine, iznos primitaka iz prethodne godine). Osobe koje će rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljske usluge u domaćinstvu prvi put ishoditi rješenje u tekućoj godini podnose Obrazac TZ 2 u roku od 15 dana od izvršnosti rješenja, godišnji paušalni iznos članarine plaćaju jednokratno do 31. prosinca tekuće godine.

IBAN za uplatu Turističke članarine je: HR5210010051725427153, model HR67; poziv na broj primatelja: OIB iznajmljivača – nosioca rješenja. (plaćanje ide jednokratno 31.7.2022. ili u 3 rate – 31.7.,31.8. i 30.9. – pratiti objave na eVisitoru – OBAVIJESTI)

Iznosi: 45,00 kn glavni krevet i 22,50 kn pomoćni krevet.

MARČANA: BRZI COVID- 19 ANTIGENSKI TEST

Od srijede 21.07.2021. u Ambulanti Marčana (Istarski domovi zdravlja) moguće je obaviti brzi antigenski Covid – 19 test.

Radno vrijeme ambulante je:

Ponedjeljak, srijeda i petak od 9 do 13 sati

Utorak i četvrtak od 14 do 19 sati

Obvezna je najava na:
+385 (0)52 571 034 ili danijela.ilic@idz.hr

Cijena testiranja je 150,00 kuna.

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje Voditelja/ice turističko- informativnog centra Turističke zajednice Općine Marčana

TURISTIČKA ZAJEDNICA

     OPĆINE MARČANA

 Ev. broj: 10-1/2020

Marčana,  16. lipnja 2021.

 

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, br. 52/19. i  42/20. ) i članka 43. stavka 9.  Statuta Turističke zajednice Općine Marčana („Službene novine Općine Marčana“, br. 13/20.), direktor Turističke zajednice Općine Marčana raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje Voditelja/ice turističko- informativnog centra Turističke zajednice Općine Marčana

– Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno nepuno radno vrijeme (dvadeset sati tjedno) do 30.rujna 2021.

I.

Kandidat/kinja za Voditelja/icu turističko- informativnog centra Turističke zajednice Općine Marčana (U daljnjem tekstu: Voditelj/ica), uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (“Narodne novine”, br. 93/14., 12/17. i 98/19.), mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete propisane odredbom članka 6. Pravilnika o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta turističkog ureda Turističke zajednice Općine Marčana:

 • da ima završenu gimnaziju ili drugu srednju školu (četverogodišnju) društvenog smjera,
 • da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci,
 • da dobro poznaje jedan svjetski jezik,
 • da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu,
 • da poznaje rad na osobnom računalu.

II.

Poslovi Voditelja/ice obuhvaćaju vođenje i organiziranje stručnih i administrativnih poslova na:

 • prikupljanju, obradi i davanju informacija u cilju poticanja i promidžbe turizma na području Turističke zajednice Općine Marčana,
 • prikupljanju informacija o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za turizam Turističke zajednice Općine Marčana,
 • informiranju turista o znamenitostima i privlačnostima turističkog okružja, spomenicima kulture i dr.,
 • promociji turističkog proizvoda s područja Turističke zajednice Općine Marčana,
 • davanje ostalih potrebnih turističkih informacija,
 • suradnja s informativnim organizacijama,
 • druge poslove sukladno Pravilniku o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Marčana i  odlukama tijela Turističke zajednice Općine Marčana.

Pored poslova navedenih u stavku 1. ove točke, Voditelj/ica, prema nalogu Poslodavca, obavlja i druge stručne i administrativne poslove iz djelokruga rada Turističkog ureda koji su sukladni naravi i vrsti posla radnog mjesta Voditelja/ice.

Natjecati se mogu osobe oba spola, sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08. i 69/17.).

III.

Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata/kinje, adresu, broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu te potpis kandidata/kinje,

Uz pisanu prijavu (obrazac prijave na javni natječaj dostupan je na mrežnoj stranici Turističke zajednice Općine Marčana – www.tzmarcana.com ), kandidati su dužni priložiti:

 • životopis – vlastoručno potpisan;
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice);
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome o stečenoj stručnoj spremi);
 • dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat/kinja ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci (presliku potvrde, odnosno elektroničkog zapisa o podacima o stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca kojim se dokazuje određeno radno iskustvo na traženim poslovima, ugovor o radu i sl.);
 • dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika – preslika potvrde/svjedodžbe/ certifikata škole za strane jezike ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom poznavanju stranog jezika;
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko kandidat/kinja ima položen stručni ispit) [1];
 • dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata o položenom tečaju informatike ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na osobnom računalu.

IV.

Prijave, zajedno s traženim dokazima, podnose preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici ili osobno, na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MARČANA, Marčana 158, 52207 Barban,

 sa naznakom: „ – NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA VODITELJA/ICU“.

Na stražnjoj strani zatvorene omotnice s prijavom, trebaju biti naznačeni ime i prezime te adresa prijavitelja.

Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 8 (osam) dana od dana objave Natječaja na službenoj mrežnoj stranici Turističke zajednice Općine Marčana, www.tzmarcana.com .

V.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi podaci obrađuju samo u potrebnom obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.

Kandidati dostavljaju sve priloge u neovjerenoj preslici, te su dužni na poziv direktora Turističke zajednice Općine Marčana dostaviti na uvid izvornike.

Urednom/potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja koji nije podnio pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj, o čemu će mu biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na Natječaj.

VI.

Za kandidate/kinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju.

Obavijest o vremenu i mjestu održavanja intervjua biti će dostavljena kandidatima na naznačenu adresu elektroničke pošte, najkasnije dva (2) dana prije održavanja intervjua.

Ako kandidat/kinja ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao/la prijavu na Natječaj.

VII.

O imenovanju Voditelja/ice odlučuje direktor Turističke zajednice Općine Marčana,  u roku od 5 dana od provedenog intervjua.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom i pisanim putem – preporučenom pošiljkom u roku od 5 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata.

Svi kandidati, po provedbi natječajnog postupka, mogu izvršiti uvid u cjelokupnu natječajnu dokumentaciju.

Direktor Turističke zajednice Općine Marčana zadržava pravo ne izvršiti izbor -Voditelja po raspisanom Natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

Međusobni odnosi Voditelja i Turističke zajednice uredit će se ugovorom o radu na određeno vrijeme do 30.rujna 2021., koji se sklapa nakon donošenja Odluke o izboru i imenovanju Voditelja.

                                                                                                                                                            TURISTIČKA  ZAJEDNICA OPĆINE MARČANA
                                                                                                                                                                                          DIREKTORICA
                                                                                                                                                                                             Jelena Latin

[1] NAPOMENA: u skladu s odredbom članka 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, voditeljem/icom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad.

Obrazac prijave na javni natječaj za Voditelja TIC-a_lipanj

Edukacije za iznajmljivače

Poštovani iznajmljivači,
S obzirom da zbog pandemije nismo u mogućnosti održati edukaciju za privatne iznajmljivače kao prijašnjih godina, ovim putem Vas pozivamo da popratite besplatne online edukacije namijenjene Vašem sektoru.
Radi se o ciklusu online edukacija u trajanju od 45 min svaka. U niže navedenim terminima odaberite temu ili teme koje Vas interesiraju:
• 23.02.2021. u 18h – Borba za svakog turista – prednosti direktnih rezervacija
• 2.03.2021. u 18h – Značaj kvalitetnih fotografija za direktne rezervacije
• 9.03.2021. u 18h – Kako uspješno objaviti privatni smještaj na turističkim portalima
• 16.03.2021. u 18h – Kako uskočiti u rastući trend dugoročnog najma privatnog smještaja
• 23.03.2021. u 18h – Vežite svoje goste dodatnim sadržajem uz najam smještaja
• 30.03.2021. u 18h – Olakšajte si poslovanje i upravljanje smještajima (samostalna prijava i odjava gostiju, organizacija čišćenja i sl.)
• 6.04.2021. u 18h – Kontrolirajte svoje smještajne jedinice i kad niste prisutni (smart home senzori)
Da biste sudjelovali na radionicama molimo da se prijavite preko Obrasca za prijavu na sljedećem linku:

https://forms.gle/5xV8MpP28V94NyqRA

Edukacije su u organizaciji Informel d.o.o. , IT tvrtke.
Edukatori:
Krešo Gudelj – Osnivač i direktor portala Adriatic-Home.com s 20+ godina iskustva u oglašavanju privatnog smještaja.
Sven Špehar Rajević – Voditeljica razvoja poslovanja za rezervacijsku platformu BookIT s višegodišnjim iskustvom u razvoju turističkih softverskih rješenja

Postupak kod sumnje na bolest COVID-19 kod gosta u smještajnom objektu

Postupak kod sumnje na bolest COVID-19 kod gosta u smještajnom objektu

– ZA GOSTA –

 1. Ostati u smještajnoj jedinici.
 2. Obavijestiti telefonom o bolesti odgovornu ili ovlaštenu osobu smještajne jedinice.
 3. Ukoliko se ne može stupiti u kontakt s odgovornom osobom smještajne jedinice,

nazvati liječnika na broj telefona Call centra Istarskih domova zdravlja IDZ – tel: +385 95 3256006

 

Postupak kod sumnje na bolest COVID-19 kod gosta u smještajnom objektu

– ZA ODGOVORNU ILI OVLAŠTENU OSOBU –

 

 1. Obavijestiti nadležnog liječnika na broj telefona Call centra Istarskih domova zdravlja IDZ – tel: +385 95 3256006
 2. Obavijestiti gosta da ostane u smještajnoj jedinici do liječničkog pregleda i dobivanja daljnjih uputa.
 3. Osigurati gostu zaštitnu masku i papirnate maramice.
 4. Za vrijeme čekanja rezultata testiranja na COVID-19 informirati gosta o mogućnosti dostave gotovog jela, bez kontakta.
 5. Informirati gosta da za vrijeme čekanja rezultata testiranja na COVID-19 sam održava higijenu prostora.
 6. Odrediti jednu osobu koja će komunicirati s gostom, ali bez ulaženja u smještajnu jedinicu, uz obavezno nošenje zaštitne maske i zaštitnih rukavica te održavanje fizičke udaljenosti.
 7. Nakon korištenja zaštitne opreme (maske, rukavice) odložiti ih u kantu za otpatke s poklopcem u koju su uložene dvije plastične vrećice za otpad te nakon toga oprati i dezinficirati ruke.
 8. Informirati kontakte gosta sa sumnjom na COVID-19 da i oni ostaju u smještajnoj jedinici do saznanja nalaza testiranja.
 9. U slučaju da je test na COVID-19 kod gosta pozitivan o daljnjem postupanju odlučuju nadležni liječnici (mob. +385-95-3256006) i epidemiolog (mob. +385-99-5294455).
 10. Nakon odlaska COVID-19 pozitivne osobe iz smještajnog objekta, isti je potrebno dekontaminirati od strane Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije (mob. +385-98-9825684).