Važne obavijesti

OBAVIJEST

Zbog oštećenja ureda u Marčani, TZ Općine Marčana se od ponedjeljka seli u ured u Krnici.
Na broj telefona 052 823 696 te e-mail tz-opcina.marcana@pu.t-com.hr nas možete i dalje kontaktirati.

NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice Općine Marčana

Na temelju članka 18., toč. 6.  Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine” broj 52/19. i 42/20.), članka 4. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama („Narodne novine” broj 13/2022.), čl. 24., toč. 6. Statuta Turističke zajednice Općine Marčana  („Službene novine Općine Marčana” br. 13/20.) te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Marčana o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice Općine Marčana od 07. 03. 2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Marčana raspisuje

 

NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice Općine Marčana

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme.

Direktor/ica imenuje se na mandatno razdoblje od četiri godine.

Na Natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom javnom Natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

I. Sukladno članku 21. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 52/19. i 42/20.), članku 4. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama („Narodne novine“ broj 13/2022.) i članku 5. Pravilnika o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednice Općine Marčana kandidat za direktora/icu mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

Posebni uvjeti za obavljanje poslova radnoga mjesta direktora lokalne turističke zajednice koja ostvaruje manje od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje, jesu:

 1. završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
 2.  najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka, ili jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,
 3.  znanje jednog stranog jezika,
 4. znanje rada na osobnom računalu.

Uz dokaze o ispunjavanju svih gore navedenih uvjeta, prilikom prijave na javni natječaj, kandidat je dužan  priložiti svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice Općine Marčana, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica. Sve potrebne informacije za izradu četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice Općine Marčana dostupne su na stranicama www.tzmarcana.com

 

Na natječaj se može javiti i biti imenovan kandidat koji nema položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici, pod uvjetom da isti položi u roku od godine dana od dana stupanja na rad, u protivnom mu prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita.

 

Položeni stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

 

Osim posebnih uvjeta direktorom/icom može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje. Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Marčana prije samog izbora/imenovanja direktora zadržava pravo provjeriti ispunjava li osoba taj uvjet službenim putem od Ministarstva pravosuđa i uprave, Odjela za kaznene evidencije.

 

II. Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata, adresu, broj mobitela i e-mail adresu, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni Natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te vlastoručni potpis kandidata.

 

Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 

 • životopis, vlastoručno potpisan;
 • presliku osobne iskaznice;
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi);
 • dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje 2 godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu ili najmanje jednu godinu radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju tražene stečene stručne spreme – elektronički zapis/potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema i izvornik ili ovjerena preslika potvrde ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljivo ostvareno radno iskustvo u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim poslovima i u kojem trajanju;
 • prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica;
 • kao dokaz o znanju jednoga stranog jezika presliku svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike ili vlastoručno potpisanu izjavu o znanju jednog stranog jezika
 • dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu – preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na računalu.

 

 

Sve gore navedene isprave prilažu se prijavi u neovjerenoj preslici. Prije donošenja odluke o izboru, od kandidata se može zatražiti dostava dokumentacije u izvorniku ili ovjerenoj preslici, kao i drugi dokazi o ispunjavanju uvjeta iz javnog Natječaja.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i sve priloge navedene u Natječaju. Nepotpune prijave prema uvjetima iz ovog Natječaja neće se razmatrati, te će se odbaciti.

 

Osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne (opće i posebne) uvjete javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni Natječaj.

 

III. Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja traje do 29.4.2022. godine. Natječaj je objavljen na službenoj internet stranici Turističke zajednice Općine Marčana www.tzmarcana.com, a počinje teći prvi sljedeći dan od dana objave javnog Natječaja na mrežnim stranicama Turističke zajednice Općine Marčana i objave obavijesti o natječaju u Glasu Istre.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom na adresu: Turistička zajednica Općine Marčana – Turističko vijeće, Marčana 158, 52207 Barban, s naznakom „Ne otvarati – Natječaj za direktora/icu“.

 

IV. Natječajna komisija za provedbu Natječaja Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Marčana će prikupiti prijave, utvrditi pravodobnost prijave, utvrditi urednost prijave te utvrditi ispunjavaju li kandidati formalne uvjete Natječaja. Natječajna komisija podnosi Turističkom vijeću izvještaj koji kandidati su zadovoljili uvjete natječaja, a koji nisu. O imenovanju direktora/ice Turističko vijeće odlučuje glasovanjem između kandidata  koji su zadovoljili uvjete natječaja. Turističko vijeće će sa kandidatima koji zadovoljavaju uvjete natječaja provesti intervju. Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

 

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Marčana .

 

V. Kandidati prijavom na Natječaj pristaju da se njihovi podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe natječaja od strane ovlaštenih osoba za provedbu Natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

 

VI. Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Marčana zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom Natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

 

 

Marčana, 19. travnja  2022. godine
Ev.broj: 04-05/2022

Turističko vijeće

                                                                                                                         Turističke zajednice Općine Marčana

POZIV NA DOSTAVU MASLINOVG ULJA I VINA Za Smotru maslinovih ulja i vina Općine Marčana 2022. godine

Turistička zajednica Općine Marčana poziva sve zainteresirane proizvođače maslinovog ulja i vina da donesu ista na analizu, za potrebu uključivanja u Smotru maslinovih ulja i vina Općine Marčana.

Smotra će se održati 24. travnja 2022. godine u Krnici.

Uzorci ulja i vina zaprimat će se isključivo do 06. travnja 2022. godine, obzirom da se predaju na stručnu kemijsku i organoleptičku analizu.

Potrebno je dostaviti 0,25 l ulja (dvije boce) i 0,75l vina (dvije boce) po svakom uzorku.

Boce se mogu preuzeti u uredu TZ Marčana (u Marčani kod pošte).

Za sve potrebne informacije kontakt Turistička zajednica Općine Marčana:

052/823-696 ili tz-opcina.marcana@pu.t-com.hr

Edukacija za privatne iznajmljivače 30.03.2022.

Poštovani iznajmljivači,

Turističke zajednice južne Istre (TZ Fažana, TZ Ližnjan, TZ Marčana, TZ Medulin, TZ Pula i TZ Vodnjan) pozivaju Vas na edukaciju za privatne iznajmljivače koja će se održati u srijedu 30.ožujka 2022. s početkom u 17:30 sati u Domu hrvatskih branitelja u Puli.

Teme edukacije:

 • Prezentacija posebnih oblika ponude u organizaciji Klastera Južna Istra (Pet friendly South Istria, Snorkeling, Wedding, Camino South Istria) te web stranice southistria.hr
 • Zaštita smještajnih objekata od krađa i provala – Policijska uprava Pula (Alica Rosić-Jakupović, policijska službenica Policijske uprave istarske, poslovi prevencije)
 • Program Eco Domus, diversifikacija privatnog smještaja u Istri (Milena Radošević, Vanjska stručna suradnica UO za turizam IŽ za program Eco Domus)
 • Specijalizacija obiteljskog smještaja (Interligo)
 • Priprema objekta za fotografiranje/snimanje (Interligo)
 • Određivanje cijena i upravljanje cijenama (Interligo)
 • Pravila poslovanja (Interligo)

Za sudjelovanje na radionicama obavezna je prijava putem Obrasca na sljedećem linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_umMq3e2jD32pBuiet5dQJ8B5VB2d1Ypy4LXbPRxtwUOJOg/viewform

Broj mjesta je ograničen. Molimo da svoj dolazak potvrdite najkasnije do 25.3.2022. putem gore navedenog online obrasca prijave.

SUDJELOVANJE JE BESPLATNO. OBAVEZNO POSJEDOVANJE COVID POTVRDE. OBAVEZNO NOŠENJE ZAŠTITNIH MASKICA.

Podnošenjem prijave dajete svoju suglasnost Organizatoru da u njemu navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje  u svrhu sudjelovanja na edukaciji. Osobni podaci bit će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim pozitivnim zakonskim propisima i aktima i odlukama Organizatora.

Osobni podaci prijavitelja brišu se iz evidencije Organizatora nakon završetaka edukacije.

Prava koja ima sudionik edukacije u odnosu na Uredbu, kao i ostale obavijesti u svezi s postupanjem s njegovim osobnim podacima može vidjeti na navedenoj web stranici Organizatora.

 

Lijep pozdrav,

Klaster južna Istra

(TZ Fažana, TZ Ližnjan, TZ Marčana, TZ Medulin, TZ Pula i TZ Vodnjan)

 

 

Turistička članarina – predaja obrasca TZ 2

Rok za podnošenje Obrasca TZ2 nadležnoj Poreznoj upravi je 15. siječnja tekuće godine, za obračunsko razdoblje u tekućoj godini, a prema podacima iz prethodne godine (maksimalan broj kreveta iz prethodne godine, iznos primitaka iz prethodne godine). Osobe koje će rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljske usluge u domaćinstvu prvi put ishoditi rješenje u tekućoj godini podnose Obrazac TZ 2 u roku od 15 dana od izvršnosti rješenja, godišnji paušalni iznos članarine plaćaju jednokratno do 31. prosinca tekuće godine.

IBAN za uplatu Turističke članarine je: HR5210010051725427153, model HR67; poziv na broj primatelja: OIB iznajmljivača – nosioca rješenja. (plaćanje ide jednokratno 31.7.2022. ili u 3 rate – 31.7.,31.8. i 30.9. – pratiti objave na eVisitoru – OBAVIJESTI)

Iznosi: 45,00 kn glavni krevet i 22,50 kn pomoćni krevet.

MARČANA: BRZI COVID- 19 ANTIGENSKI TEST

Od srijede 21.07.2021. u Ambulanti Marčana (Istarski domovi zdravlja) moguće je obaviti brzi antigenski Covid – 19 test.

Radno vrijeme ambulante je:

Ponedjeljak, srijeda i petak od 9 do 13 sati

Utorak i četvrtak od 14 do 19 sati

Obvezna je najava na:
+385 (0)52 571 034 ili danijela.ilic@idz.hr

Cijena testiranja je 150,00 kuna.

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje Voditelja/ice turističko- informativnog centra Turističke zajednice Općine Marčana

TURISTIČKA ZAJEDNICA

     OPĆINE MARČANA

 Ev. broj: 10-1/2020

Marčana,  16. lipnja 2021.

 

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, br. 52/19. i  42/20. ) i članka 43. stavka 9.  Statuta Turističke zajednice Općine Marčana („Službene novine Općine Marčana“, br. 13/20.), direktor Turističke zajednice Općine Marčana raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje Voditelja/ice turističko- informativnog centra Turističke zajednice Općine Marčana

– Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno nepuno radno vrijeme (dvadeset sati tjedno) do 30.rujna 2021.

I.

Kandidat/kinja za Voditelja/icu turističko- informativnog centra Turističke zajednice Općine Marčana (U daljnjem tekstu: Voditelj/ica), uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (“Narodne novine”, br. 93/14., 12/17. i 98/19.), mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete propisane odredbom članka 6. Pravilnika o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta turističkog ureda Turističke zajednice Općine Marčana:

 • da ima završenu gimnaziju ili drugu srednju školu (četverogodišnju) društvenog smjera,
 • da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci,
 • da dobro poznaje jedan svjetski jezik,
 • da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu,
 • da poznaje rad na osobnom računalu.

II.

Poslovi Voditelja/ice obuhvaćaju vođenje i organiziranje stručnih i administrativnih poslova na:

 • prikupljanju, obradi i davanju informacija u cilju poticanja i promidžbe turizma na području Turističke zajednice Općine Marčana,
 • prikupljanju informacija o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za turizam Turističke zajednice Općine Marčana,
 • informiranju turista o znamenitostima i privlačnostima turističkog okružja, spomenicima kulture i dr.,
 • promociji turističkog proizvoda s područja Turističke zajednice Općine Marčana,
 • davanje ostalih potrebnih turističkih informacija,
 • suradnja s informativnim organizacijama,
 • druge poslove sukladno Pravilniku o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Marčana i  odlukama tijela Turističke zajednice Općine Marčana.

Pored poslova navedenih u stavku 1. ove točke, Voditelj/ica, prema nalogu Poslodavca, obavlja i druge stručne i administrativne poslove iz djelokruga rada Turističkog ureda koji su sukladni naravi i vrsti posla radnog mjesta Voditelja/ice.

Natjecati se mogu osobe oba spola, sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08. i 69/17.).

III.

Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata/kinje, adresu, broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu te potpis kandidata/kinje,

Uz pisanu prijavu (obrazac prijave na javni natječaj dostupan je na mrežnoj stranici Turističke zajednice Općine Marčana – www.tzmarcana.com ), kandidati su dužni priložiti:

 • životopis – vlastoručno potpisan;
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice);
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome o stečenoj stručnoj spremi);
 • dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat/kinja ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci (presliku potvrde, odnosno elektroničkog zapisa o podacima o stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca kojim se dokazuje određeno radno iskustvo na traženim poslovima, ugovor o radu i sl.);
 • dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika – preslika potvrde/svjedodžbe/ certifikata škole za strane jezike ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom poznavanju stranog jezika;
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko kandidat/kinja ima položen stručni ispit) [1];
 • dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata o položenom tečaju informatike ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na osobnom računalu.

IV.

Prijave, zajedno s traženim dokazima, podnose preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici ili osobno, na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MARČANA, Marčana 158, 52207 Barban,

 sa naznakom: „ – NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA VODITELJA/ICU“.

Na stražnjoj strani zatvorene omotnice s prijavom, trebaju biti naznačeni ime i prezime te adresa prijavitelja.

Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 8 (osam) dana od dana objave Natječaja na službenoj mrežnoj stranici Turističke zajednice Općine Marčana, www.tzmarcana.com .

V.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi podaci obrađuju samo u potrebnom obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.

Kandidati dostavljaju sve priloge u neovjerenoj preslici, te su dužni na poziv direktora Turističke zajednice Općine Marčana dostaviti na uvid izvornike.

Urednom/potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja koji nije podnio pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj, o čemu će mu biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na Natječaj.

VI.

Za kandidate/kinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju.

Obavijest o vremenu i mjestu održavanja intervjua biti će dostavljena kandidatima na naznačenu adresu elektroničke pošte, najkasnije dva (2) dana prije održavanja intervjua.

Ako kandidat/kinja ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao/la prijavu na Natječaj.

VII.

O imenovanju Voditelja/ice odlučuje direktor Turističke zajednice Općine Marčana,  u roku od 5 dana od provedenog intervjua.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom i pisanim putem – preporučenom pošiljkom u roku od 5 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata.

Svi kandidati, po provedbi natječajnog postupka, mogu izvršiti uvid u cjelokupnu natječajnu dokumentaciju.

Direktor Turističke zajednice Općine Marčana zadržava pravo ne izvršiti izbor -Voditelja po raspisanom Natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

Međusobni odnosi Voditelja i Turističke zajednice uredit će se ugovorom o radu na određeno vrijeme do 30.rujna 2021., koji se sklapa nakon donošenja Odluke o izboru i imenovanju Voditelja.

                                                                                                                                                            TURISTIČKA  ZAJEDNICA OPĆINE MARČANA
                                                                                                                                                                                          DIREKTORICA
                                                                                                                                                                                             Jelena Latin

[1] NAPOMENA: u skladu s odredbom članka 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, voditeljem/icom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad.

Obrazac prijave na javni natječaj za Voditelja TIC-a_lipanj

Edukacije za iznajmljivače

Poštovani iznajmljivači,
S obzirom da zbog pandemije nismo u mogućnosti održati edukaciju za privatne iznajmljivače kao prijašnjih godina, ovim putem Vas pozivamo da popratite besplatne online edukacije namijenjene Vašem sektoru.
Radi se o ciklusu online edukacija u trajanju od 45 min svaka. U niže navedenim terminima odaberite temu ili teme koje Vas interesiraju:
• 23.02.2021. u 18h – Borba za svakog turista – prednosti direktnih rezervacija
• 2.03.2021. u 18h – Značaj kvalitetnih fotografija za direktne rezervacije
• 9.03.2021. u 18h – Kako uspješno objaviti privatni smještaj na turističkim portalima
• 16.03.2021. u 18h – Kako uskočiti u rastući trend dugoročnog najma privatnog smještaja
• 23.03.2021. u 18h – Vežite svoje goste dodatnim sadržajem uz najam smještaja
• 30.03.2021. u 18h – Olakšajte si poslovanje i upravljanje smještajima (samostalna prijava i odjava gostiju, organizacija čišćenja i sl.)
• 6.04.2021. u 18h – Kontrolirajte svoje smještajne jedinice i kad niste prisutni (smart home senzori)
Da biste sudjelovali na radionicama molimo da se prijavite preko Obrasca za prijavu na sljedećem linku:

https://forms.gle/5xV8MpP28V94NyqRA

Edukacije su u organizaciji Informel d.o.o. , IT tvrtke.
Edukatori:
Krešo Gudelj – Osnivač i direktor portala Adriatic-Home.com s 20+ godina iskustva u oglašavanju privatnog smještaja.
Sven Špehar Rajević – Voditeljica razvoja poslovanja za rezervacijsku platformu BookIT s višegodišnjim iskustvom u razvoju turističkih softverskih rješenja