Važne obavijesti

Uputa za popunjavanje obrazaca TZ

Poštovani,
obzirom na zakonsku  obavezu slanja obrasca TZ2 Poreznoj upravi, šaljemo Vam obavijest o nastalim promjenama.
Ova se obavijest odnosi samo na iznajmljivače koji do sada nisu predali Obrazac TZ2 u Poreznu upravu. Iz Porezne uprave su nas obavijestili da će sve iznajmljivače koji su već predali Obrazac TZ2, ukoliko bude trebalo, naknadno direktno kontaktirati.Naime, Porezna je uprava je 5.1.2021. godine na svoje stranice postavila obavijest prema kojoj se Obrazac TZ2 ne podnosi za prethodnu, već za tekuću godinu, što bi značilo da se obrazac koji se sada treba dostaviti Poreznoj upravi do 15.1.2021.  odnosi  na  2021. godinu, a ne na 2020. godinu.
Tražili smo i očitovanje Ministarstva turizma i sporta koje možete pronaći ovdje.Budući da Porezna uprava više ne zaprima Obrasce u kojima je navedeno da se odnosi na 2020. godinu, obavještavamo sve koji još nisu predali Obrazac, da ga ispune na sljedeći način:

 1. Navesti da se odnosi za razdoblje od 1.1. do 31.12.2021.
 2. Upisati ukupan  broj osnovnih kreveta i navesti iznos od 45,00 kuna po osnovnom krevetu
 3. Ako imate pomoćne krevete, upisati njihov broj i navesti iznos od 22,50 kuna po krevetu
 4. Pod način plaćanja zaokružiti hoćete li platiti jednokratno do 31.7. , ili u 3 rate (31.7.; 31.8. i 30.9.)
 5. U zadnoj rubrici navedite ukupan primitak iz evidencije prometa za 2020. godinu. 
   
  IBAN ZA UPLATU za 2020.: HR5210010051725427153, Poziv na broj: HR67- OIB iznajmljivača. (22,50 kn po glavnom krevetu)

Tako ispunjeni obrazac sa kopijom uplatnice možete dostaviti u svoju Poreznu upravu, za Pulu je to:

 1. Poštom na adresu:

Porezna uprava Pula
Carrarina ul. 5
52100 Pula

 1. Mailom na mail adresu

branka.kosuta@porezna-uprava.hr

Za sva dodatna pojašnjenja, možete nam se obratiti.

Srdačan pozdrav,

Turistička zajednica Općine Marčana

tel: +052 823 696

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje Voditelja/ice turističko- informativnog centra Turističke zajednice Općine Marčana

TURISTIČKA ZAJEDNICA

     OPĆINE MARČANA

 Ev. broj: 20/2020

Marčana,  18. rujna 2020.

 

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, br. 52/19. i  42/20. ) i članka 51. stavka 2. točke 10. Statuta Turističke zajednice Općine Marčana („Službene novine Općine Marčana“, br. 03/10.), direktor Turističke zajednice Općine Marčana raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje Voditelja/ice turističko- informativnog centra Turističke zajednice Općine Marčana

– Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno nepuno radno vrijeme (dvadeset sati tjedno) do 30.lipnja 2021.

I.

Kandidat/kinja za Voditelja/icu turističko- informativnog centra Turističke zajednice Općine Marčana (U daljnjem tekstu: Voditelj/ica), uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (“Narodne novine”, br. 93/14., 12/17. i 98/19.), mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete propisane odredbom članka 6. Pravilnika o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta turističkog ureda Turističke zajednice Općine Marčana:

 • da ima završenu gimnaziju ili drugu srednju školu (četverogodišnju) društvenog smjera,
 • da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci,
 • da dobro poznaje jedan svjetski jezik,
 • da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu,
 • da poznaje rad na osobnom računalu.

II.

Poslovi Voditelja/ice obuhvaćaju vođenje i organiziranje stručnih i administrativnih poslova na:

 • prikupljanju, obradi i davanju informacija u cilju poticanja i promidžbe turizma na području Turističke zajednice Općine Marčana,
 • prikupljanju informacija o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za turizam Turističke zajednice Općine Marčana,
 • informiranju turista o znamenitostima i privlačnostima turističkog okružja, spomenicima kulture i dr.,
 • promociji turističkog proizvoda s područja Turističke zajednice Općine Marčana,
 • davanje ostalih potrebnih turističkih informacija,
 • suradnja s informativnim organizacijama,
 • druge poslove sukladno Pravilniku o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Marčana i  odlukama tijela Turističke zajednice Općine Marčana.

Pored poslova navedenih u stavku 1. ove točke, Voditelj/ica, prema nalogu Poslodavca, obavlja i druge stručne i administrativne poslove iz djelokruga rada Turističkog ureda koji su sukladni naravi i vrsti posla radnog mjesta Voditelja/ice.

Natjecati se mogu osobe oba spola, sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08. i 69/17.).

III.

Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata/kinje, adresu, broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu te potpis kandidata/kinje,

Uz pisanu prijavu (obrazac prijave na javni natječaj dostupan je na mrežnoj stranici Turističke zajednice Općine Marčana – www.tzmarcana.com ), kandidati su dužni priložiti:

 • životopis – vlastoručno potpisan;
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice);
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome o stečenoj stručnoj spremi);
 • dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat/kinja ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci (presliku potvrde, odnosno elektroničkog zapisa o podacima o stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca kojim se dokazuje određeno radno iskustvo na traženim poslovima, ugovor o radu i sl.);
 • dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika – preslika potvrde/svjedodžbe/ certifikata škole za strane jezike ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom poznavanju stranog jezika;
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko kandidat/kinja ima položen stručni ispit) [1];
 • dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata o položenom tečaju informatike ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na osobnom računalu.

IV.

Prijave, zajedno s traženim dokazima, podnose preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici ili osobno, na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MARČANA, Marčana 158, 52207 Barban,

 sa naznakom: „ – NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA VODITELJA/ICU“.

Na stražnjoj strani zatvorene omotnice s prijavom, trebaju biti naznačeni ime i prezime te adresa prijavitelja.

Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 8 (osam) dana od dana objave Natječaja na službenoj mrežnoj stranici Turističke zajednice Općine Marčana, www.tzmarcana.com .

V.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi podaci obrađuju samo u potrebnom obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.

Kandidati dostavljaju sve priloge u neovjerenoj preslici, te su dužni na poziv dirketora Turističke zajednice Općine Marčana dostaviti na uvid izvornike.

Urednom/potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja koji nije podnio pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj, o čemu će mu biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na Natječaj.

VI.

Za kandidate/kinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju.

Obavijest o vremenu i mjestu održavanja intervjua biti će dostavljena kandidatima na naznačenu adresu elektroničke pošte, najkasnije dva (2) dana prije održavanja intervjua.

Ako kandidat/kinja ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao/la prijavu na Natječaj.

VII.

O imenovanju Voditelja/ice odlučuje direktor Turističke zajednice Općine Marčana,  u roku od 8 dana od provedenog intervjua.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom i pisanim putem – preporučenom pošiljkom u roku od 5 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata.

Svi kandidati, po provedbi natječajnog postupka, mogu izvršiti uvid u cjelokupnu natječajnu dokumentaciju.

Direktor Turističke zajednice Općine Marčana zadržava pravo ne izvršiti izbor -Voditelja po raspisanom Natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

Međusobni odnosi Voditelja i Turističke zajednice uredit će se ugovorom o radu na određeno vrijeme do 30.lipnja 2021., koji se sklapa nakon donošenja Odluke o izboru i imenovanju Voditelja.

                                                                                                                                                            TURISTIČKA  ZAJEDNICA OPĆINE MARČANA
                                                                                                                                                                                          DIREKTORICA
                                                                                                                                                                                             Jelena Latin

[1] NAPOMENA: u skladu s odredbom članka 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, voditeljem/icom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad.

Obrazac prijave na javni natječaj za Voditelja TIC-a_rujan

Postupak kod sumnje na bolest COVID-19 kod gosta u smještajnom objektu

Postupak kod sumnje na bolest COVID-19 kod gosta u smještajnom objektu

– ZA GOSTA –

 1. Ostati u smještajnoj jedinici.
 2. Obavijestiti telefonom o bolesti odgovornu ili ovlaštenu osobu smještajne jedinice.
 3. Ukoliko se ne može stupiti u kontakt s odgovornom osobom smještajne jedinice,

nazvati liječnika na broj telefona Call centra Istarskih domova zdravlja IDZ – tel: +385 95 3256006

 

Postupak kod sumnje na bolest COVID-19 kod gosta u smještajnom objektu

– ZA ODGOVORNU ILI OVLAŠTENU OSOBU –

 

 1. Obavijestiti nadležnog liječnika na broj telefona Call centra Istarskih domova zdravlja IDZ – tel: +385 95 3256006
 2. Obavijestiti gosta da ostane u smještajnoj jedinici do liječničkog pregleda i dobivanja daljnjih uputa.
 3. Osigurati gostu zaštitnu masku i papirnate maramice.
 4. Za vrijeme čekanja rezultata testiranja na COVID-19 informirati gosta o mogućnosti dostave gotovog jela, bez kontakta.
 5. Informirati gosta da za vrijeme čekanja rezultata testiranja na COVID-19 sam održava higijenu prostora.
 6. Odrediti jednu osobu koja će komunicirati s gostom, ali bez ulaženja u smještajnu jedinicu, uz obavezno nošenje zaštitne maske i zaštitnih rukavica te održavanje fizičke udaljenosti.
 7. Nakon korištenja zaštitne opreme (maske, rukavice) odložiti ih u kantu za otpatke s poklopcem u koju su uložene dvije plastične vrećice za otpad te nakon toga oprati i dezinficirati ruke.
 8. Informirati kontakte gosta sa sumnjom na COVID-19 da i oni ostaju u smještajnoj jedinici do saznanja nalaza testiranja.
 9. U slučaju da je test na COVID-19 kod gosta pozitivan o daljnjem postupanju odlučuju nadležni liječnici (mob. +385-95-3256006) i epidemiolog (mob. +385-99-5294455).
 10. Nakon odlaska COVID-19 pozitivne osobe iz smještajnog objekta, isti je potrebno dekontaminirati od strane Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije (mob. +385-98-9825684).

Smotra vina i maslinovog ulja Općine Marčana

POZIV

NA DOSTAVU MASLINOVG ULJA I VINA

Za Smotru maslinovih ulja i vina

Općine Marčana 2020. godine

 

Turistička zajednica Općine Marčana poziva sve zainteresirane proizvođače maslinovog ulja i vina da donesu ista na analizu, za potrebu uključivanja u Smotru maslinovih ulja i vina Općine Marčana.

Smotra će se održati 15. veljače 2020. godine u Krnici.

Uzorci ulja i vina zaprimati će se isključivo do 04. veljače 2020. godine, obzirom da se predaju na stručnu kemijsku i organoleptičku analizu.

Potrebno je dostaviti 0,25 l ulja (jedna boca) i 0,25l i 0,75l vina (dvije boce) po svakom uzorku.

Proizvođači mogu podignuti boce u uredu TZO Marčana, u Marčani (kod pošte)

Za sve potrebne informacije Maja Percan Milohanić 099/803-4319