22. travnja 2020.

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje Voditelja/ice turističko- informativnog centra Turističke zajednice Općine Marčana

TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE MARČANA
Ev. broj: 10/2020
Marčana, 22. travnja 2020.

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog
turizma („Narodne novine“, br. 52/19. i 42/20. ) i članka 51. stavka 2. točke 10. Statuta
Turističke zajednice Općine Marčana („Službene novine Općine Marčana“, br. 03/10.),
predsjednik Turističke zajednice Općine Marčana raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje Voditelja/ice turističko- informativnog centra
Turističke zajednice Općine Marčana

– Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno (dva mjeseca), nepuno
radno vrijeme (dvadeset sati tjedno)

I.

Kandidat/kinja za Voditelja/ice turističko- informativnog centra Turističke zajednice
Općine Marčana (U daljnjem tekstu: Voditelj/ica), uz opće uvjete propisane Zakonom o radu
(“Narodne novine”, br. 93/14., 12/17. i 98/19.), mora ispunjavati i slijedeće posebne uvjete
propisane odredbom članka 6. Pravilnika o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta turističkog
ureda Turističke zajednice Općine Marčana:
– da ima završenu gimnaziju ili drugu srednju školu (četverogodišnju) društvenog smjera,
– da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci,
– da dobro poznaje jedan svjetski jezik,
– da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu,
– da poznaje rad na osobnom računalu.

II.

Poslovi Voditelja/ice obuhvaćaju vođenje i organiziranje stručnih i administrativnih
poslova na:
– prikupljanju, obradi i davanju informacija u cilju poticanja i promidžbe turizma na
području Turističke zajednice Općine Marčana,
– prikupljanju informacija o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i
inozemstvu od značaja za turizam Turističke zajednice Općine Marčana,
– informiranju turista o znamenitostima i privlačnostima turističkog okružja,
spomenicima kulture i dr.,
– promociji turističkog proizvoda s područja Turističke zajednice Općine Marčana,
– davanje ostalih potrebnih turističkih informacija,
– suradnja s informativnim organizacijama,
– druge poslove sukladno Pravilniku o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Turističkog
ureda Turističke zajednice Općine Marčana i odlukama tijela Turističke zajednice
Općine Marčana.
Pored poslova navedenih u stavku 1. ove točke, Voditelj/ica, prema nalogu Poslodavca,
obavlja i druge stručne i administrativne poslove iz djelokruga rada Turističkog ureda koji su
sukladni naravi i vrsti posla radnog mjesta Voditelja/ice.
Natjecati se mogu osobe oba spola, sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o
ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08. i 69/17.).

III.

Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata/kinje, adresu, broj telefona/mobitela i
adresu elektroničke pošte, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju
priloga/priloženih dokaza uz prijavu te potpis kandidata/kinje,
Uz pisanu prijavu (obrazac prijave na javni natječaj dostupan je na mrežnoj stranici
Turističke zajednice Općine Marčana – www.tzmarcana.com ), kandidati su dužni priložiti:
– životopis – vlastoručno potpisan;
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice);
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome o stečenoj
stručnoj spremi);
– dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat/kinja ima najmanje godinu dana radnog iskustva
na poslovima u struci (presliku potvrde, odnosno elektroničkog zapisa o podacima o
stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
uvjerenje poslodavca kojim se dokazuje određeno radno iskustvo na traženim
poslovima, ugovor o radu i sl.);
– dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika – preslika potvrde/svjedodžbe/
certifikata škole za strane jezike ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom poznavanju
stranog jezika;
– presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko
kandidat/kinja ima položen stručni ispit) 1;
– dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata
o položenom tečaju informatike ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na
osobnom računalu.

IV.

Prijave, zajedno s traženim dokazima, podnose preporučenom pošiljkom u zatvorenoj
omotnici ili osobno, na adresu:
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MARČANA, Marčana 158, 52207 Barban,
sa naznakom: „ – NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA
VODITELJA/ICU“.
Na stražnjoj strani zatvorene omotnice s prijavom, trebaju biti naznačeni ime i prezime
te adresa prijavitelja.
Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 8 (osam) dana od dana objave Natječaja na
službenoj mrežnoj stranici Turističke zajednice Općine Marčana, www.tzmarcana.com .
1 NAPOMENA: u skladu s odredbom članka 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma,
voditeljem/icom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni
ispit za rad u turističkom uredu, uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad.

V.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi podaci obrađuju samo u potrebnom
obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.
Kandidati dostavljaju sve priloge u neovjerenoj preslici, te su dužni na poziv
Predsjednika Turističke zajednice Općine Marčana dostaviti na uvid izvornike.
Urednom/potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge
navedene u Natječaju.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidat/kinja koji nije podnio pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne
uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj, o čemu će mu biti
dostavljena pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom
prijavljenim na Natječaj.

VI.

Za kandidate/kinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se
intervju.
Obavijest o vremenu i mjestu održavanja intervjua biti će dostavljena kandidatima na
naznačenu adresu elektroničke pošte, najkasnije dva (2) dana prije održavanja intervjua.
Ako kandidat/kinja ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao/la prijavu na Natječaj.

VII.

O imenovanju Voditelja/ice odlučuje Predsjednik Turističke zajednice Općine Marčana,
u roku od 8 dana od provedenog intervjua.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom i pisanim
putem – preporučenom pošiljkom u roku od 5 dana od dana donošenja odluke o odabiru
kandidata.
Svi kandidati, po provedbi natječajnog postupka, mogu izvršiti uvid u cjelokupnu
natječajnu dokumentaciju.
Predsjednik Turističke zajednice Općine Marčana zadržava pravo ne izvršiti izbor –
Voditelja po raspisanom Natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.
Međusobni odnosi Voditelja i Turističke zajednice urediti će se ugovorom o radu na
određeno vrijeme od 2 mjeseca, koji se sklapa nakon donošenja Odluke o izboru i imenovanju
Voditelja.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MARČANA
PREDSJEDNIK
Predrag Pliško, v.r.

 

Dokumenti za preuzimanje:

Obrazac prijave na javni natječaj za Voditelja TIC-a