Vijesti

OBAVIJEST

Zbog oštećenja ureda u Marčani, TZ Općine Marčana se od ponedjeljka seli u ured u Krnici.
Na broj telefona 052 823 696 te e-mail tz-opcina.marcana@pu.t-com.hr nas možete i dalje kontaktirati.

NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice Općine Marčana

Na temelju članka 18., toč. 6.  Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine” broj 52/19. i 42/20.), članka 4. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama („Narodne novine” broj 13/2022.), čl. 24., toč. 6. Statuta Turističke zajednice Općine Marčana  („Službene novine Općine Marčana” br. 13/20.) te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Marčana o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice Općine Marčana od 07. 03. 2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Marčana raspisuje

 

NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice Općine Marčana

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme.

Direktor/ica imenuje se na mandatno razdoblje od četiri godine.

Na Natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom javnom Natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

I. Sukladno članku 21. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 52/19. i 42/20.), članku 4. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama („Narodne novine“ broj 13/2022.) i članku 5. Pravilnika o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednice Općine Marčana kandidat za direktora/icu mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

Posebni uvjeti za obavljanje poslova radnoga mjesta direktora lokalne turističke zajednice koja ostvaruje manje od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje, jesu:

 1. završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
 2.  najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka, ili jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,
 3.  znanje jednog stranog jezika,
 4. znanje rada na osobnom računalu.

Uz dokaze o ispunjavanju svih gore navedenih uvjeta, prilikom prijave na javni natječaj, kandidat je dužan  priložiti svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice Općine Marčana, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica. Sve potrebne informacije za izradu četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice Općine Marčana dostupne su na stranicama www.tzmarcana.com

 

Na natječaj se može javiti i biti imenovan kandidat koji nema položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici, pod uvjetom da isti položi u roku od godine dana od dana stupanja na rad, u protivnom mu prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita.

 

Položeni stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

 

Osim posebnih uvjeta direktorom/icom može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje. Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Marčana prije samog izbora/imenovanja direktora zadržava pravo provjeriti ispunjava li osoba taj uvjet službenim putem od Ministarstva pravosuđa i uprave, Odjela za kaznene evidencije.

 

II. Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata, adresu, broj mobitela i e-mail adresu, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni Natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te vlastoručni potpis kandidata.

 

Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 

 • životopis, vlastoručno potpisan;
 • presliku osobne iskaznice;
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi);
 • dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje 2 godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu ili najmanje jednu godinu radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju tražene stečene stručne spreme – elektronički zapis/potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema i izvornik ili ovjerena preslika potvrde ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljivo ostvareno radno iskustvo u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim poslovima i u kojem trajanju;
 • prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica;
 • kao dokaz o znanju jednoga stranog jezika presliku svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike ili vlastoručno potpisanu izjavu o znanju jednog stranog jezika
 • dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu – preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na računalu.

 

 

Sve gore navedene isprave prilažu se prijavi u neovjerenoj preslici. Prije donošenja odluke o izboru, od kandidata se može zatražiti dostava dokumentacije u izvorniku ili ovjerenoj preslici, kao i drugi dokazi o ispunjavanju uvjeta iz javnog Natječaja.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i sve priloge navedene u Natječaju. Nepotpune prijave prema uvjetima iz ovog Natječaja neće se razmatrati, te će se odbaciti.

 

Osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne (opće i posebne) uvjete javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni Natječaj.

 

III. Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja traje do 29.4.2022. godine. Natječaj je objavljen na službenoj internet stranici Turističke zajednice Općine Marčana www.tzmarcana.com, a počinje teći prvi sljedeći dan od dana objave javnog Natječaja na mrežnim stranicama Turističke zajednice Općine Marčana i objave obavijesti o natječaju u Glasu Istre.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom na adresu: Turistička zajednica Općine Marčana – Turističko vijeće, Marčana 158, 52207 Barban, s naznakom „Ne otvarati – Natječaj za direktora/icu“.

 

IV. Natječajna komisija za provedbu Natječaja Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Marčana će prikupiti prijave, utvrditi pravodobnost prijave, utvrditi urednost prijave te utvrditi ispunjavaju li kandidati formalne uvjete Natječaja. Natječajna komisija podnosi Turističkom vijeću izvještaj koji kandidati su zadovoljili uvjete natječaja, a koji nisu. O imenovanju direktora/ice Turističko vijeće odlučuje glasovanjem između kandidata  koji su zadovoljili uvjete natječaja. Turističko vijeće će sa kandidatima koji zadovoljavaju uvjete natječaja provesti intervju. Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

 

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Marčana .

 

V. Kandidati prijavom na Natječaj pristaju da se njihovi podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe natječaja od strane ovlaštenih osoba za provedbu Natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

 

VI. Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Marčana zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom Natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

 

 

Marčana, 19. travnja  2022. godine
Ev.broj: 04-05/2022

Turističko vijeće

                                                                                                                         Turističke zajednice Općine Marčana

POZIV NA DOSTAVU MASLINOVG ULJA I VINA Za Smotru maslinovih ulja i vina Općine Marčana 2022. godine

Turistička zajednica Općine Marčana poziva sve zainteresirane proizvođače maslinovog ulja i vina da donesu ista na analizu, za potrebu uključivanja u Smotru maslinovih ulja i vina Općine Marčana.

Smotra će se održati 24. travnja 2022. godine u Krnici.

Uzorci ulja i vina zaprimat će se isključivo do 06. travnja 2022. godine, obzirom da se predaju na stručnu kemijsku i organoleptičku analizu.

Potrebno je dostaviti 0,25 l ulja (dvije boce) i 0,75l vina (dvije boce) po svakom uzorku.

Boce se mogu preuzeti u uredu TZ Marčana (u Marčani kod pošte).

Za sve potrebne informacije kontakt Turistička zajednica Općine Marčana:

052/823-696 ili tz-opcina.marcana@pu.t-com.hr

Edukacija za privatne iznajmljivače 30.03.2022.

Poštovani iznajmljivači,

Turističke zajednice južne Istre (TZ Fažana, TZ Ližnjan, TZ Marčana, TZ Medulin, TZ Pula i TZ Vodnjan) pozivaju Vas na edukaciju za privatne iznajmljivače koja će se održati u srijedu 30.ožujka 2022. s početkom u 17:30 sati u Domu hrvatskih branitelja u Puli.

Teme edukacije:

 • Prezentacija posebnih oblika ponude u organizaciji Klastera Južna Istra (Pet friendly South Istria, Snorkeling, Wedding, Camino South Istria) te web stranice southistria.hr
 • Zaštita smještajnih objekata od krađa i provala – Policijska uprava Pula (Alica Rosić-Jakupović, policijska službenica Policijske uprave istarske, poslovi prevencije)
 • Program Eco Domus, diversifikacija privatnog smještaja u Istri (Milena Radošević, Vanjska stručna suradnica UO za turizam IŽ za program Eco Domus)
 • Specijalizacija obiteljskog smještaja (Interligo)
 • Priprema objekta za fotografiranje/snimanje (Interligo)
 • Određivanje cijena i upravljanje cijenama (Interligo)
 • Pravila poslovanja (Interligo)

Za sudjelovanje na radionicama obavezna je prijava putem Obrasca na sljedećem linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_umMq3e2jD32pBuiet5dQJ8B5VB2d1Ypy4LXbPRxtwUOJOg/viewform

Broj mjesta je ograničen. Molimo da svoj dolazak potvrdite najkasnije do 25.3.2022. putem gore navedenog online obrasca prijave.

SUDJELOVANJE JE BESPLATNO. OBAVEZNO POSJEDOVANJE COVID POTVRDE. OBAVEZNO NOŠENJE ZAŠTITNIH MASKICA.

Podnošenjem prijave dajete svoju suglasnost Organizatoru da u njemu navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje  u svrhu sudjelovanja na edukaciji. Osobni podaci bit će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim pozitivnim zakonskim propisima i aktima i odlukama Organizatora.

Osobni podaci prijavitelja brišu se iz evidencije Organizatora nakon završetaka edukacije.

Prava koja ima sudionik edukacije u odnosu na Uredbu, kao i ostale obavijesti u svezi s postupanjem s njegovim osobnim podacima može vidjeti na navedenoj web stranici Organizatora.

 

Lijep pozdrav,

Klaster južna Istra

(TZ Fažana, TZ Ližnjan, TZ Marčana, TZ Medulin, TZ Pula i TZ Vodnjan)

 

 

Turistička članarina – predaja obrasca TZ 2

Rok za podnošenje Obrasca TZ2 nadležnoj Poreznoj upravi je 15. siječnja tekuće godine, za obračunsko razdoblje u tekućoj godini, a prema podacima iz prethodne godine (maksimalan broj kreveta iz prethodne godine, iznos primitaka iz prethodne godine). Osobe koje će rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljske usluge u domaćinstvu prvi put ishoditi rješenje u tekućoj godini podnose Obrazac TZ 2 u roku od 15 dana od izvršnosti rješenja, godišnji paušalni iznos članarine plaćaju jednokratno do 31. prosinca tekuće godine.

IBAN za uplatu Turističke članarine je: HR5210010051725427153, model HR67; poziv na broj primatelja: OIB iznajmljivača – nosioca rješenja. (plaćanje ide jednokratno 31.7.2022. ili u 3 rate – 31.7.,31.8. i 30.9. – pratiti objave na eVisitoru – OBAVIJESTI)

Iznosi: 45,00 kn glavni krevet i 22,50 kn pomoćni krevet.

OBAVIJEST: Postavljanje smeđe signalizacije

TZO Marčana i Općina Marčana tijekom 2021. g. kreću s projektom postavljanja smeđe signalizacije u mjestima u općini.

Po uzoru na model JLS-ova i okolnih mjesta koja su postavljale signalizaciju, odlučeno je da će se započeti s manjim mjestima u općini, odnosno, onim mjestima koja imaju manji broj iznajmljivača. Veća će mjesta biti rješavana u skladu s planom , obzirom da je postavljanje signalizacije dugotrajan i zahtjevan projekt krenut će se i s prijedlogom postavljanja digitalnih info ploča u mjestima s većim brojem iznajmljivača.

TZO Marčana financirat će kostur ploče, njezino postavljanje i pribavljanje svih potrebnih dozvola u iznosu od cca 2.000,00 kuna, dok bi zainteresirani iznajmljivači platili dio ploče s informacijama o njihovom smještaju.
Praksa je pokazala da su se postavljale 2 info ploče u mjestima s nekoliko ulaza.
Cijena 1 ploče dimenzija 1200 x 200 mm iznosi 475,00 kuna.

Uputa za popunjavanje obrazaca TZ

Poštovani,
obzirom na zakonsku  obavezu slanja obrasca TZ2 Poreznoj upravi, šaljemo Vam obavijest o nastalim promjenama.
Ova se obavijest odnosi samo na iznajmljivače koji do sada nisu predali Obrazac TZ2 u Poreznu upravu. Iz Porezne uprave su nas obavijestili da će sve iznajmljivače koji su već predali Obrazac TZ2, ukoliko bude trebalo, naknadno direktno kontaktirati.Naime, Porezna je uprava je 5.1.2021. godine na svoje stranice postavila obavijest prema kojoj se Obrazac TZ2 ne podnosi za prethodnu, već za tekuću godinu, što bi značilo da se obrazac koji se sada treba dostaviti Poreznoj upravi do 15.1.2021.  odnosi  na  2021. godinu, a ne na 2020. godinu.
Tražili smo i očitovanje Ministarstva turizma i sporta koje možete pronaći ovdje.Budući da Porezna uprava više ne zaprima Obrasce u kojima je navedeno da se odnosi na 2020. godinu, obavještavamo sve koji još nisu predali Obrazac, da ga ispune na sljedeći način:

 1. Navesti da se odnosi za razdoblje od 1.1. do 31.12.2021.
 2. Upisati ukupan  broj osnovnih kreveta i navesti iznos od 45,00 kuna po osnovnom krevetu
 3. Ako imate pomoćne krevete, upisati njihov broj i navesti iznos od 22,50 kuna po krevetu
 4. Pod način plaćanja zaokružiti hoćete li platiti jednokratno do 31.7. , ili u 3 rate (31.7.; 31.8. i 30.9.)
 5. U zadnoj rubrici navedite ukupan primitak iz evidencije prometa za 2020. godinu. 
   
  IBAN ZA UPLATU za 2020.: HR5210010051725427153, Poziv na broj: HR67- OIB iznajmljivača. (22,50 kn po glavnom krevetu)

Tako ispunjeni obrazac sa kopijom uplatnice možete dostaviti u svoju Poreznu upravu, za Pulu je to:

 1. Poštom na adresu:

Porezna uprava Pula
Carrarina ul. 5
52100 Pula

 1. Mailom na mail adresu

branka.kosuta@porezna-uprava.hr

Za sva dodatna pojašnjenja, možete nam se obratiti.

Srdačan pozdrav,

Turistička zajednica Općine Marčana

tel: +052 823 696

South Istria – Pet Friendly

Turističke zajednice klastera južne Istre  ( TZ Pula, TZ Medulin, TZ Fažana, TZ Vodnjan, TZ Marčana i TZ Ližnjan ) pripremaju projekt pod nazivom SOUTH ISTRIA – PET FRIENDLY .

S obzirom na trendove i veliku potražnju smještaja koji primaju kućne ljubimce  želimo ovu uslugu obuhvatiti u širem obimu. Informacije o mjestima gdje su ljubimci dobrodošli istaknut ćemo i promovirati, te time olakšati i gostima i domaćinima.

Također bi se goste informiralo o zakonskim propisima, pravilima ponašanja, uslugama i sl.

Ovom prilikom želimo Vas obavijesti i pozvati da se uključite u projekt te u nastavku šaljemo sljedeće materijale:

 • Uvjeti za uključivanje u projekt
 • Upitnik (ukoliko se odlučite za uključivanje u projekt, molimo Vas da ispunite upitnik za smještajnu jedinicu i pošaljete nam ga)
 • Prijedlozi za vlasnike smještajnih objekata (savjeti kako urediti smještajni objekt i prihvat kućnih ljubimaca)
 • Prijedlog kućnog reda za goste s ljubimcima (kućni red kojeg ćete istaknuti u smještajnom objektu te će isti biti preveden na strane jezike i dostavljene Vam ukoliko se uključite u projekt)

 

Ukoliko ispunjavate uvjete za smještaj kućnih ljubimaca te se želite uključiti  i iskoristiti pogodnosti iz našeg projekta „SOUTH ISTRIA -PET FRIENDLY“ molimo  Vas da  ispunjeni upitnik pošaljete najkasnije do 20.11.2020. (petak)  na mail  adresu:

tz-opcina.marcana@pu.t-com.hr

UPITNIK_South_Istria_Pet_Friendly

KUĆNI RED ZA GOSTE S LJUBIMCIMA_South_Istria_Pet_Friendly

PRIJEDLOZI ZA VLASNIKE SMJEŠTAJNIH OBJEKATA_South_Istria_Pet_Friendly

UVJETI_South_Istria_Pet_Friendly

Projekt_Pet_friendly