Vijesti

Turistička članarina – predaja obrasca TZ 2

Rok za podnošenje Obrasca TZ2 nadležnoj Poreznoj upravi je 15. siječnja tekuće godine, za obračunsko razdoblje u tekućoj godini, a prema podacima iz prethodne godine (maksimalan broj kreveta iz prethodne godine, iznos primitaka iz prethodne godine). Osobe koje će rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljske usluge u domaćinstvu prvi put ishoditi rješenje u tekućoj godini podnose Obrazac TZ 2 u roku od 15 dana od izvršnosti rješenja, godišnji paušalni iznos članarine plaćaju jednokratno do 31. prosinca tekuće godine.

IBAN za uplatu Turističke članarine je: HR5210010051725427153, model HR67; poziv na broj primatelja: OIB iznajmljivača – nosioca rješenja. (plaćanje ide jednokratno 31.7.2022. ili u 3 rate – 31.7.,31.8. i 30.9. – pratiti objave na eVisitoru – OBAVIJESTI)

Iznosi: 45,00 kn glavni krevet i 22,50 kn pomoćni krevet.

OBAVIJEST: Postavljanje smeđe signalizacije

TZO Marčana i Općina Marčana tijekom 2021. g. kreću s projektom postavljanja smeđe signalizacije u mjestima u općini.

Po uzoru na model JLS-ova i okolnih mjesta koja su postavljale signalizaciju, odlučeno je da će se započeti s manjim mjestima u općini, odnosno, onim mjestima koja imaju manji broj iznajmljivača. Veća će mjesta biti rješavana u skladu s planom , obzirom da je postavljanje signalizacije dugotrajan i zahtjevan projekt krenut će se i s prijedlogom postavljanja digitalnih info ploča u mjestima s većim brojem iznajmljivača.

TZO Marčana financirat će kostur ploče, njezino postavljanje i pribavljanje svih potrebnih dozvola u iznosu od cca 2.000,00 kuna, dok bi zainteresirani iznajmljivači platili dio ploče s informacijama o njihovom smještaju.
Praksa je pokazala da su se postavljale 2 info ploče u mjestima s nekoliko ulaza.
Cijena 1 ploče dimenzija 1200 x 200 mm iznosi 475,00 kuna.

Uputa za popunjavanje obrazaca TZ

Poštovani,
obzirom na zakonsku  obavezu slanja obrasca TZ2 Poreznoj upravi, šaljemo Vam obavijest o nastalim promjenama.
Ova se obavijest odnosi samo na iznajmljivače koji do sada nisu predali Obrazac TZ2 u Poreznu upravu. Iz Porezne uprave su nas obavijestili da će sve iznajmljivače koji su već predali Obrazac TZ2, ukoliko bude trebalo, naknadno direktno kontaktirati.Naime, Porezna je uprava je 5.1.2021. godine na svoje stranice postavila obavijest prema kojoj se Obrazac TZ2 ne podnosi za prethodnu, već za tekuću godinu, što bi značilo da se obrazac koji se sada treba dostaviti Poreznoj upravi do 15.1.2021.  odnosi  na  2021. godinu, a ne na 2020. godinu.
Tražili smo i očitovanje Ministarstva turizma i sporta koje možete pronaći ovdje.Budući da Porezna uprava više ne zaprima Obrasce u kojima je navedeno da se odnosi na 2020. godinu, obavještavamo sve koji još nisu predali Obrazac, da ga ispune na sljedeći način:

 1. Navesti da se odnosi za razdoblje od 1.1. do 31.12.2021.
 2. Upisati ukupan  broj osnovnih kreveta i navesti iznos od 45,00 kuna po osnovnom krevetu
 3. Ako imate pomoćne krevete, upisati njihov broj i navesti iznos od 22,50 kuna po krevetu
 4. Pod način plaćanja zaokružiti hoćete li platiti jednokratno do 31.7. , ili u 3 rate (31.7.; 31.8. i 30.9.)
 5. U zadnoj rubrici navedite ukupan primitak iz evidencije prometa za 2020. godinu. 
   
  IBAN ZA UPLATU za 2020.: HR5210010051725427153, Poziv na broj: HR67- OIB iznajmljivača. (22,50 kn po glavnom krevetu)

Tako ispunjeni obrazac sa kopijom uplatnice možete dostaviti u svoju Poreznu upravu, za Pulu je to:

 1. Poštom na adresu:

Porezna uprava Pula
Carrarina ul. 5
52100 Pula

 1. Mailom na mail adresu

branka.kosuta@porezna-uprava.hr

Za sva dodatna pojašnjenja, možete nam se obratiti.

Srdačan pozdrav,

Turistička zajednica Općine Marčana

tel: +052 823 696

South Istria – Pet Friendly

Turističke zajednice klastera južne Istre  ( TZ Pula, TZ Medulin, TZ Fažana, TZ Vodnjan, TZ Marčana i TZ Ližnjan ) pripremaju projekt pod nazivom SOUTH ISTRIA – PET FRIENDLY .

S obzirom na trendove i veliku potražnju smještaja koji primaju kućne ljubimce  želimo ovu uslugu obuhvatiti u širem obimu. Informacije o mjestima gdje su ljubimci dobrodošli istaknut ćemo i promovirati, te time olakšati i gostima i domaćinima.

Također bi se goste informiralo o zakonskim propisima, pravilima ponašanja, uslugama i sl.

Ovom prilikom želimo Vas obavijesti i pozvati da se uključite u projekt te u nastavku šaljemo sljedeće materijale:

 • Uvjeti za uključivanje u projekt
 • Upitnik (ukoliko se odlučite za uključivanje u projekt, molimo Vas da ispunite upitnik za smještajnu jedinicu i pošaljete nam ga)
 • Prijedlozi za vlasnike smještajnih objekata (savjeti kako urediti smještajni objekt i prihvat kućnih ljubimaca)
 • Prijedlog kućnog reda za goste s ljubimcima (kućni red kojeg ćete istaknuti u smještajnom objektu te će isti biti preveden na strane jezike i dostavljene Vam ukoliko se uključite u projekt)

 

Ukoliko ispunjavate uvjete za smještaj kućnih ljubimaca te se želite uključiti  i iskoristiti pogodnosti iz našeg projekta „SOUTH ISTRIA -PET FRIENDLY“ molimo  Vas da  ispunjeni upitnik pošaljete najkasnije do 20.11.2020. (petak)  na mail  adresu:

tz-opcina.marcana@pu.t-com.hr

UPITNIK_South_Istria_Pet_Friendly

KUĆNI RED ZA GOSTE S LJUBIMCIMA_South_Istria_Pet_Friendly

PRIJEDLOZI ZA VLASNIKE SMJEŠTAJNIH OBJEKATA_South_Istria_Pet_Friendly

UVJETI_South_Istria_Pet_Friendly

Projekt_Pet_friendly

 

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje Voditelja/ice turističko- informativnog centra Turističke zajednice Općine Marčana

TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE MARČANA
Ev. broj: 10/2020
Marčana, 22. travnja 2020.

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog
turizma („Narodne novine“, br. 52/19. i 42/20. ) i članka 51. stavka 2. točke 10. Statuta
Turističke zajednice Općine Marčana („Službene novine Općine Marčana“, br. 03/10.),
predsjednik Turističke zajednice Općine Marčana raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje Voditelja/ice turističko- informativnog centra
Turističke zajednice Općine Marčana

– Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno (dva mjeseca), nepuno
radno vrijeme (dvadeset sati tjedno)

I.

Kandidat/kinja za Voditelja/ice turističko- informativnog centra Turističke zajednice
Općine Marčana (U daljnjem tekstu: Voditelj/ica), uz opće uvjete propisane Zakonom o radu
(“Narodne novine”, br. 93/14., 12/17. i 98/19.), mora ispunjavati i slijedeće posebne uvjete
propisane odredbom članka 6. Pravilnika o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta turističkog
ureda Turističke zajednice Općine Marčana:
– da ima završenu gimnaziju ili drugu srednju školu (četverogodišnju) društvenog smjera,
– da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci,
– da dobro poznaje jedan svjetski jezik,
– da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu,
– da poznaje rad na osobnom računalu.

II.

Poslovi Voditelja/ice obuhvaćaju vođenje i organiziranje stručnih i administrativnih
poslova na:
– prikupljanju, obradi i davanju informacija u cilju poticanja i promidžbe turizma na
području Turističke zajednice Općine Marčana,
– prikupljanju informacija o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i
inozemstvu od značaja za turizam Turističke zajednice Općine Marčana,
– informiranju turista o znamenitostima i privlačnostima turističkog okružja,
spomenicima kulture i dr.,
– promociji turističkog proizvoda s područja Turističke zajednice Općine Marčana,
– davanje ostalih potrebnih turističkih informacija,
– suradnja s informativnim organizacijama,
– druge poslove sukladno Pravilniku o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Turističkog
ureda Turističke zajednice Općine Marčana i odlukama tijela Turističke zajednice
Općine Marčana.
Pored poslova navedenih u stavku 1. ove točke, Voditelj/ica, prema nalogu Poslodavca,
obavlja i druge stručne i administrativne poslove iz djelokruga rada Turističkog ureda koji su
sukladni naravi i vrsti posla radnog mjesta Voditelja/ice.
Natjecati se mogu osobe oba spola, sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o
ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08. i 69/17.).

III.

Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata/kinje, adresu, broj telefona/mobitela i
adresu elektroničke pošte, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju
priloga/priloženih dokaza uz prijavu te potpis kandidata/kinje,
Uz pisanu prijavu (obrazac prijave na javni natječaj dostupan je na mrežnoj stranici
Turističke zajednice Općine Marčana – www.tzmarcana.com ), kandidati su dužni priložiti:
– životopis – vlastoručno potpisan;
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice);
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome o stečenoj
stručnoj spremi);
– dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat/kinja ima najmanje godinu dana radnog iskustva
na poslovima u struci (presliku potvrde, odnosno elektroničkog zapisa o podacima o
stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
uvjerenje poslodavca kojim se dokazuje određeno radno iskustvo na traženim
poslovima, ugovor o radu i sl.);
– dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika – preslika potvrde/svjedodžbe/
certifikata škole za strane jezike ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom poznavanju
stranog jezika;
– presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko
kandidat/kinja ima položen stručni ispit) 1;
– dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata
o položenom tečaju informatike ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na
osobnom računalu.

IV.

Prijave, zajedno s traženim dokazima, podnose preporučenom pošiljkom u zatvorenoj
omotnici ili osobno, na adresu:
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MARČANA, Marčana 158, 52207 Barban,
sa naznakom: „ – NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA
VODITELJA/ICU“.
Na stražnjoj strani zatvorene omotnice s prijavom, trebaju biti naznačeni ime i prezime
te adresa prijavitelja.
Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 8 (osam) dana od dana objave Natječaja na
službenoj mrežnoj stranici Turističke zajednice Općine Marčana, www.tzmarcana.com .
1 NAPOMENA: u skladu s odredbom članka 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma,
voditeljem/icom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni
ispit za rad u turističkom uredu, uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad.

V.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi podaci obrađuju samo u potrebnom
obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.
Kandidati dostavljaju sve priloge u neovjerenoj preslici, te su dužni na poziv
Predsjednika Turističke zajednice Općine Marčana dostaviti na uvid izvornike.
Urednom/potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge
navedene u Natječaju.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidat/kinja koji nije podnio pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne
uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj, o čemu će mu biti
dostavljena pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom
prijavljenim na Natječaj.

VI.

Za kandidate/kinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se
intervju.
Obavijest o vremenu i mjestu održavanja intervjua biti će dostavljena kandidatima na
naznačenu adresu elektroničke pošte, najkasnije dva (2) dana prije održavanja intervjua.
Ako kandidat/kinja ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao/la prijavu na Natječaj.

VII.

O imenovanju Voditelja/ice odlučuje Predsjednik Turističke zajednice Općine Marčana,
u roku od 8 dana od provedenog intervjua.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom i pisanim
putem – preporučenom pošiljkom u roku od 5 dana od dana donošenja odluke o odabiru
kandidata.
Svi kandidati, po provedbi natječajnog postupka, mogu izvršiti uvid u cjelokupnu
natječajnu dokumentaciju.
Predsjednik Turističke zajednice Općine Marčana zadržava pravo ne izvršiti izbor –
Voditelja po raspisanom Natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.
Međusobni odnosi Voditelja i Turističke zajednice urediti će se ugovorom o radu na
određeno vrijeme od 2 mjeseca, koji se sklapa nakon donošenja Odluke o izboru i imenovanju
Voditelja.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MARČANA
PREDSJEDNIK
Predrag Pliško, v.r.

 

Dokumenti za preuzimanje:

Obrazac prijave na javni natječaj za Voditelja TIC-a

Edukacije za iznajmljivače

Dragi iznajmljivači,

Turističke zajednice južne Istre (TZ Fažana, TZ Ližnjan, TZ Marčana, TZ Medulin, TZ Pula i TZ Vodnjan) pozivaju Vas na edukaciju za privatne iznajmljivače koja će se održati u subotu 15.veljače 2020. s početkom u 10 sati u Domu hrvatskih branitelja u Puli.

Tema edukacije:

USPJEŠNO POSLOVANJE U 7 KORAKA + PROPISI U POSLOVANJU S PRIVATNIM SMJEŠTAJEM
(Trajanje: 3,5 sata)


– Uspješno poslovanje u 7 koraka (Polaznike se vodi kroz osnovnih sedam pravila poslovanja: od uređenja u skladu sa službenim Pravilnikom, prezentacije, pripreme oglasa/profila, mjesta za oglašavanje, komunikacije s gostom prije njegovog dolaska, upravljanja komentarima do osnovnih troškova poslovanja.)
– Propisi u poslovanju s privatnim smještajem (Pravilnik, kategorizacija, novosti vezane za turističku pristojbu, pomoćne krevete, turističku članarinu)
– Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, Pravilnik o kategorizaciji
– Izdavanje računa, Izdavanje računa kad radimo s turističkim agencijama, Cjenik
– e-Visitor
– Plaćanje PDV-a na proviziju, Samostalna predaja i plaćanje PDV-a na provizije
– Pomoćni kreveti
– Turistička pristojba, porez, turistička članarina
– Inspekcijski nadzor
– Ušli smo u sustav PDV-a – što sada

Edukacija uključuje javnu raspravu i individualne konzultacije s predavačem

 

Prijave na edukacije su zbog ograničenog mjesta obvezne. Molimo da svoj dolazak potvrdite najkasnije do 10.2.2020. na infovodnjan@gmail.com ili tic@liznjaninfo.hr

(prilikom prijave napišite ime i prezime, adresu objekta koji se iznajmljuje i TZ kojemu pripadate )

 

Podnošenjem prijave dajete svoju suglasnost Organizatoru da u njemu navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje  u svrhu sudjelovanja na edukaciji. Osobni podaci biti će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim pozitivnim zakonskim propisima i aktima i odlukama Organizatora.

Osobni podaci prijavitelja brišu se iz evidencije Organizatora nakon završetaka edukacije.

Prava koja ima sudionik edukacije u odnosu na Uredbu, kao i ostale obavijesti u svezi s postupanjem s njegovim osobnim podacima može vidjeti na navedenoj web stranici Organizatora.